Aplikasyon pou ti -sibvansyon pou pwojè kominotè pou ranfòse lasante

WEST PALM BEACH, Fla., (19 oktòb 2023) – American Heart Association, pi gwo òganizasyon san bi likratif nan mond lan ki konsantre sou sante kè ak sèvo pou tout moun anonse opòtinite mini-sibvansyon kominote disponib kounye a jiska 27 oktòb pou òganizasyon ki baze nan Palm Beach, Martin ak St. Lucie County ki enterese  nan  kontwole  tansyon, sekirite nitrisyonèl, anviwònman san tabak ak vape, oswa plan repons pou ijans kadyak enkli  Fòmasyon CPR ak enstalasyon

Oganizasyon san bi likratif, ajans gouvènmantal  yo ak òganizasyon sivik yo ka aplike isit. Tout òganizasyon yo pral avize anvan 30 novanm sou sitiyasyon sibvansyon yo. Bòn ki resevwa sibvansyon yo dwe dakò pou yo rapòte pwogrè pwojè yo nan sis mwa yo, epi pou yo patisipe nan reyinyon an pèsòn oswa an pèsòn  vityèl chak mwa depi Desanm jiska mwa Me.

Ellice Martinez, vis-prezidan asistan, angajman kominotè pou HCA East Florida Healthcare, di: “Pouvwa sibvansyon soti nan fason yo oryante solisyon yo." “Òganizasyon lokal  edic ka fè chanjman senp, dirab ak finansman sa a ki adrese yon bezwen espesifik epi ede ranfòse sante kominote a.”

Dylan Brooks te konnen reyalite  a grasa  13 ane eksperyans li kòm  asistan enfimyè  sètifye: moun ki idantifye kòm LGBTQ+ fè fas a pi gwo risk  arè kadyak ak atak  serebral. Lè li  te wè  American Heart Association  te pibliye aplikasyon pou sibvansyon nan Otòn 2022 pou AED ak plan repons  ijans kadyak, li te konnen Compass LGBTQ+ Community Center, kote li se Direktè Prevansyon VIH ak Edikasyon, te bezwen aplike.

Brooks te di: “Grasa  sibvansyon sa a, nou te kapab jwenn fòmasyon ak sètifikasyon CPR ak Basic Life Support pou anplwaye , volontè prensipal ak lidè gwoup yo. “Chak ane , plis pase 25,000 moun vin nan Compass Center  paske li se yon kote ki bay sipò epi ki an sekirite  –  fòmasyon sa a fè nou vin yon kote ki pi an sekirite nan ka ijans kadyak.”

Compass Center se te youn nan 13 òganizasyon lokal ki te resevwa yon ti sibvansyon Kilti Sante nan men American Heart Association ane pase, HCA HealthcareFoundation ak Palm Health Foundation te patwone.

“Nou te kapab finanse  yon pakèt pwojè ane pase , tankou jwenn depo pou estoke manje  pou yo ka bay kliyan pwodwi ki fre ak mete anplas  tès  presyon ateryèl pou manm kominote a nan sit ki pa gen enfrastrikti medikal,   konsa moun yo ka pran nimewo yo epi konekte ak yon pwofesyonèl medical  ,” se te deklarasyon  Sheree Wolliston, visprezidan enpak kominotè pou American Heart Association, Palm Beach County ak Treasure Coast.

Abigail Goodwin, vis prezidan egzekitif Palm Health Foundation te deklare: “Seri sibvansyon sa a se pa sèlman finansman pwojè yo. “Li ap konstwi yon rezo chanpyon lasante nan  twa rejyon , ki ka kolabore pou amelyore  lasante ak ekite pou tout moun.”

American Heart Association Palm Beach County sèvi rezidan yo nan rejyon  Palm Beach, Martin ak St. Lucie. Anplwaye yo, volontè  ak donatè yo ede òganizasyon an nan gide efò  pou redwi ensidans maladi kadyak  ak atak  serebral, premye ak senkyèm koz mòtalite  kay gason ak fanm Ozetazini .

###

Konsènan American Heart Association

American Heart Association se yon òganizasyon  ki devwe  pou moun viv   pi  lontan, an sante. Nou devwe pou asire sante ekitab nan tout kominote yo. Atravè kolaborasyon ak plizyè òganizasyon, epi ak pouvwa plizyè milyon volontè, nou finanse rechèch inovan, defann sante piblik la epi pataje resous pou sove lavi yo. Òganizasyon ki baze nan Dallas se yon sous prensipal enfòmasyon sou sante pou prèske yon syèk. Konekte avèk nou sou  heart.org, Facebook, Instagram ak Twitter.

Pou demann Medya yo:  

Nina Barbero, APR

nina.barbero@heart.org

AHA Logo
This link is provided for convenience only and is not an endorsement of either the linked-to entity or any product or service.
CLOSE PROCEED